avangard-pressa.ru

Ііі.1. розподіл навчального часу за темами - Культура

Назви розділів, тем Розподіл за семестрами та видами занять Всього Лекції Практичні заняття Семінарські заняття Лабораторні роботи Комп’ютерний практикум СРК Розділ 1. Культура мови – складова частина професійного мовлення юриста Тема 1.1. Поняття про культуру мови. Культура мовлення. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Тема 1.2. Мовленнєвий етикет юриста. Розділ 2.Комунікативні ознаки мовлення. Тема 2.1. Основні комунікативні одиниці мовлення. Тема 2.2. Чистота мовлення. Тема 2.3. Точність мовлення. Тема 2.4. Логічність мовлення. Розділ 3. Текст як цілісна мовна одиниця. Тема 3.1. Виразність мовлення та структурно-інтонаційна організація тексту. Всього

IІІ.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичні заняття в навчальному процесі сприяють поглибленому вивченню модуля, осягненню його методологічних засад. У ході навчального заняття не тільки перевіряється засвоєння знань , але й культивується творчий потенціал студентів, створюються передумови розвитку наукових здібностей на основі правильних суджень та висновків.

Практичні заняття є важливим чинником навчального процесу в формуванні навичок та вмінь з культури мови. Основна мета занять – формування стійкого комплексу професійних умінь та навичок, усунення огріхів та недоречностей мовлення, розширення сфери лексичного запасу студентів у галузі юридичної термінології.

Основними завданнями практичних занять є засвоєння теоретичних і практичних аспектів культури мови. Теоретичний – передбачає ознайомлення з мовними нормами, практичний – формування власної мовної майстерності.

Основою ефективного розгляду положень модуля “Культура мови” на практичних заняттях є вивчення додаткового матеріалу та самостійна робота студентів у студіюванні, конспектуванні навчальної та наукової літератури.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Необхідно залучати інші джерела, зокрема матеріали періодичних видань.

При відповіді на занятті треба будувати так свій виступ, щоб виокремити його головні чинники:

1. чітке формулювання теоретичного положення;

2. обґрунтування цього положення і розкриття характерних ознак і властивостей;

3. арґументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними прикладами;

4. значення питань, які розглядаються для практичної діяльності.

Встановлений рівень засвоєння матеріалу на практичних заняттях враховується викладачем при визначенні рейтингової оцінки.

Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРО КУЛЬТУРУ МОВИ . ФУНЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Практичне заняття – 2 год.

Ключові слова: культура мови, культура мовлення, функції мови,

функціональні стилі.

План заняття

1. Поняття „культура мови” та „культура мовлення”.

2. Функції мови (комунікативна, номінативна, мислетворча, пізнавальна, експресивна та ін.).

3. Функціональні стилі (науковий, офіційно-діловий, художній, публіцистичний, розмовний).

Література

- Бабич Н.Д. Основи культури мовлення . - Львів., 1990.

- Кочет М, Токарська Н.С. Культура рідної мови.-Львів, 1996.

- Татевич Ф.С. Основи комунікаційної девіатології. - Львів, 2000.

Тема 2: Мовленнєвий етикет.

Практичне заняття – 2 год.

Ключові слова: етикет, мовленнєвий етикет, лінгвоетикет, комунікативність, вербальний та невербальний комунікативний етикет.

План заняття

1. Мовленнєвий етикет як один із складників культури мови.

2. Етикет і його складові.

3. Основні тональності українського мовленнєвого етикету.

4. Значення мовленнєвого етикету для юриста.

5. Ділова гра „Ділове знайомство”, „Ділова бесіда”.

Література

· Антисуржик За ред. О.А. Сербенської, - Львів, - С. 19-2 І.

· Бабич И.Д. Основи культури мовлення.- К.» 1990. - С. 11-30, 66-70.

· Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Словник-довідник з культури української мови, - Львів, 1996. - С. 10 -15.

· Паламарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови, - К., 1992. -С. 19-36.

· Нсровня Я.М Як ми звертаємося // Культура слова. - 1982. - Вип. 23. - С. 102-104.

· Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету // Українська мова і сучасність. К, 1991, - С. 90-98.